امروز: شنبه 6 آذر 1400

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدتولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

افزایش سرمایه شرکت

بموجب آگهی ثبتی شماره 139930411137013644 مورخ 1399/11/27 سرمایه شرکت از مبلغ 6049650000 ریال به 211737750000 ریال منقسم به 21173775 سهم ده هزارریالی با نام افزایش یافت .

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top