امروز: پنج شنبه 3 فروردین 1402

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدتولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین

افزایش سرمایه شرکت

بموجب آگهی ثبتی شماره 140130411137011610 مورخ 1401/08/29 سرمایه شرکت از مبلغ 222227590000 ریال به 226078230000 ریال منقسم به 22607823 سهم ده هزارریالی با نام افزایش یافت .

  • افزایش سرمایه شرکت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top