امروز: یکشنبه 28 شهریور 1400

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدتولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

افزایش سرمایه شرکت

بموجب آگهی ثبتی شماره 139930411137013644 مورخ 1399/11/27 سرمایه شرکت از مبلغ 6049650000 ریال به 211737750000 ریال منقسم به 21173775 سهم ده هزارریالی با نام افزایش یافت .

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top