امروز: سه شنبه 15 آذر 1401

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدتولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین

افزایش سهام

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ..........................

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/10 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تا مبلغ 317/606/620/000 ریال  طی مدت حداکثر 5 سال لذا سرمایه شرکت از مبلغ 222/227/590/000 ريال به مبلغ 226/078/230/000 ريال ازمحل آورده نقدی وصدورسهام جدید  افزایش یافت  و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

سرمايه شرکت مبلغ 226/078/230/000 ریال ( دويست و بيست و شش ميليارد و هفتاد و هشت ميليون و دويست و سي هزار ريال)  منقسم به 22607823 سهم10000 ریالی با نام عادی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top