امروز: شنبه 5 اسفند 1402

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدمهار تورم رشد تولید

افزایش سرمایه

آگهی تغییرات شركت سهامي خاص توليدي خدماتي بازرگاني احرار فارس  به شناسه ملی 10530177287 و به شماره ثبت 5206 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد...............

 

آگهی تغییرات شركت سهامي خاص توليدي خدماتي بازرگاني احرار فارس  به شناسه ملی 10530177287 و به شماره ثبت 5206 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد

- بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/10 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تا مبلغ 317/606/620/000 ریال  طی مدت حداکثر 5 سال لذا سرمایه شرکت از مبلغ 226/078/230/000 ریال به مبلغ 230/449/230/000 ریال ازمحل آورده نقدی وصدورسهام جدید طی نامه شماره 1/1402/2082447 مورخ 1402/8/17 بانک سپه شعبه فلکه گاز شیراز افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح بشرح ذیل اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ دویست و سی میلیارد و چهارصد و چهل و نه میلیون و دویست و سی هزار ریال منقسم به بیست و سه میلیون چهل و چهار هزار و نهصد و بیست و سه سهم ده هزار ریالی بانام عادی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top