امروز: شنبه 5 اسفند 1402

شرکت احرار فارس

شرکت احرار فارس

متعلق به سرافرازان آزاده استان فارس

سال جهش تولیدمهار تورم رشد تولید

اخبار و اطلاعات

  • افزایش سرمایه

    1402/08/30 - 08:28:20
    افزایش سرمایه

    آگهی تغییرات شركت سهامي خاص توليدي خدماتي بازرگاني احرار فارس  به شناسه ملی 10530177287 و به شماره ثبت 5206 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد...............

     

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top